خنكای آب و هیزم

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در سوسنگرد بودیم. گرما روز به روز شدیدتر می شد. به فكر ساختن یك استراحتگاه خنك افتادیم. چهارچوبه ای ساختیم و آن را در محلی مستقر كردیم. در زاویه ای كه باد گرم بیش تر داخل چهارچوب می شد مقداری هیزم گذاشتیم، به نوبت هم روی هیزم ها آب می ریختیم تا باد گرمی كه […]
در سوسنگرد بودیم. گرما روز به روز شدیدتر می شد. به فكر ساختن یك استراحتگاه خنك افتادیم. چهارچوبه ای ساختیم و آن را در محلی مستقر كردیم. در زاویه ای كه باد گرم بیش تر داخل چهارچوب می شد مقداری هیزم گذاشتیم، به نوبت هم روی هیزم ها آب می ریختیم تا باد گرمی كه می وزید به وسیله رطوبت هیزم ها كمی خنك شود و ما از گرما نجات یابیم.