خندق مرگ

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
جنوب، در پاسگاه زید عراق، اذیت و آزار موش ها به حدی بود كه در سنگرمان را كندیم و دو عدد پوكه فشنگ توپ ١٣٠ جای آن قرار دادیم به گونه ای كه دهانۀ آن ها با كف سنگر هم سطح بود و موش ها درحالی كه به سرعت قصد داخل شدن به سنگر را […]
جنوب، در پاسگاه زید عراق، اذیت و آزار موش ها به حدی بود كه در سنگرمان را كندیم و دو عدد پوكه فشنگ توپ ١٣٠ جای آن قرار دادیم به گونه ای كه دهانۀ آن ها با كف سنگر هم سطح بود و موش ها درحالی كه به سرعت قصد داخل شدن به سنگر را داشتند روی پوكه ها می افتادند. هرچند روز یك بار پوكه ها را در می آوردیم و آن ها را دفن می كردیم.