خمپاره و تایر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در جبهۀ شور و شیرین میمك، گاهی اوقت برای در امان بودن از شر خمپاره های دشمن چند تایر را كه قبلاً تهیه كرده بودیم ، در ناحیه ای دورتر از مواضع خودی آتش می زدیم تا دشمن را فریب دهیم تا خمپاره های خود را وقف آن جا كنند.
در جبهۀ شور و شیرین میمك، گاهی اوقت برای در امان بودن از شر خمپاره های دشمن چند تایر را كه قبلاً تهیه كرده بودیم ، در ناحیه ای دورتر از مواضع خودی آتش می زدیم تا دشمن را فریب دهیم تا خمپاره های خود را وقف آن جا كنند.