خمپاره های سرگردان

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در یكی از محورها، نیروهای تخریب قصد داشتند جادۀ تداركاتی دشمن را با خرج نابود كنند. برای زدن جاده از وسیله ای به نام خرج گود استفاده می كردند كه صدا و انفجار مهیبی دارد و باید برای تخریب قطعی جاده، چندین انفجار از این نوع صورت می گرفت ، آن هم در فواصل مختلف […]
در یكی از محورها، نیروهای تخریب قصد داشتند جادۀ تداركاتی دشمن را با خرج نابود كنند. برای زدن جاده از وسیله ای به نام خرج گود استفاده می كردند كه صدا و انفجار مهیبی دارد و باید برای تخریب قطعی جاده، چندین انفجار از این نوع صورت می گرفت ، آن هم در فواصل مختلف تا عملاً جاده خراب شود. اولین انفجار كافی بود تا دشمن را متوجه حضور بچه ها روی جاده كند و باعث عكس العمل آنها شود. به ابتكار یكی از نیروها و با اطلاع واحد ادوات خمپاره های ٦٠ و ٨٠ و ١٢٠ ،به محض رسیدن بچه ها به لبۀ جاده خطوط دشمن را با انواع خمپاره زیر آتش قرار دادند كه آتش متقابل عراقی ها هم شروع شد.صدای انفجارهای مختلف و متعدد و رد و بدل شدن آتش، موقعیت را برای انجام دادن مأموریت تخریب جاده هموار كرد و وقتی دشمن صدای انفجارها را شنید به تصور این كه خمپاره های سرگدان در جاده می افتند، بدون حساسیت به جاده ، به تبادل آتش ادامه داد و نیروها به راحتی از عهدۀ مأموریت سخت خود برآمدند