خرمنگل

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
این بازی به چند شكل در منطقه اجرا می شد ، یكی این كه چند نفر از یك دسته بازی كن به ترتیب در فاصلۀ یك و نیم تا دو متر از هم می ایستادند (با انحنای بیش تر از ٩٠ درجه) و گروه دیگر به نوبت باید از روی پشت آنها می پریدند، یعنی […]
این بازی به چند شكل در منطقه اجرا می شد ، یكی این كه چند نفر از یك دسته بازی كن به ترتیب در فاصلۀ یك و نیم تا دو متر از هم می ایستادند (با انحنای بیش تر از ٩٠ درجه) و گروه دیگر به نوبت باید از روی پشت آنها می پریدند، یعنی از روی سرشان رد می شدند، به تدریج گروه مدافع ارتفاع زیاد می كردند تا جایی كه فقط سرشان خم بود. ترتیب دیگر ، پریدن و نشستن بر پشت ناهموار افراد بود و تعادل خود را به اندازۀ شمارش یك تا بیست حفظ كردن! در بعضی جاها به محض این كه شخص از روی اخرین نفر می پرید خودش جلوی او به همان نحو دولا می شد تا بقیه از روی او جست بپرند . پاداش برنده های خرمنگل، سواری پشت بازنده ها بود.