خدایا! ما را در زمرۀ سرداران رشید اسلام قرار بده

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شاید این تنها دعایی بود كه بچه ها برای خودشان می كردند؛ به دو معنی یكی این كه خدایا ما را هم فرمانده كن تا امكان عرضۀ بیشتر تواناییمان را داشته باشیم و توفیق خدمت بزرگ تری شامل حالمان شود و دیگر كنایه از این كه مثلاً ما هم می توانیم طالب ریاست باشیم! كه […]
شاید این تنها دعایی بود كه بچه ها برای خودشان می كردند؛ به دو معنی یكی این كه خدایا ما را هم فرمانده كن تا امكان عرضۀ بیشتر تواناییمان را داشته باشیم و توفیق خدمت بزرگ تری شامل حالمان شود و دیگر كنایه از این كه مثلاً ما هم می توانیم طالب ریاست باشیم! كه بچه ها معنی دوم را بیشتر به خودشان نسبت می دادند و برای همین می خندیدند.