خدایا خدایا

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
آخرین نفر موقع دعای نوبتی كه معمولاً بچه ها از او انتظار بیشتری دارند می گفت:«خدایا(بعد از كمی مكث چند ثانیه ای به نحوی كه همه فكر می كردند بقیه دعا یادش رفته ادامه می داد) خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار!».
آخرین نفر موقع دعای نوبتی كه معمولاً بچه ها از او انتظار بیشتری دارند می گفت:«خدایا(بعد از كمی مكث چند ثانیه ای به نحوی كه همه فكر می كردند بقیه دعا یادش رفته ادامه می داد) خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار!».