خدایا! تا ما را نیامرزیده ای ببخش و بیامرز

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
كنایه از این كه ما بلد نیستیم دعا كنیم! بلد نیستیم حرف بزنیم و به جای عبارت«تا ما را نیامرزیده ای از دنیا مبر» گفته می شد و مثل بقیۀ دعا ها در قالب شوخی و موقعی به كار می رفت كه به شخص اصرار می كردند دعا كند و عبارتی بگوید.
كنایه از این كه ما بلد نیستیم دعا كنیم! بلد نیستیم حرف بزنیم و به جای عبارت«تا ما را نیامرزیده ای از دنیا مبر» گفته می شد و مثل بقیۀ دعا ها در قالب شوخی و موقعی به كار می رفت كه به شخص اصرار می كردند دعا كند و عبارتی بگوید.