خبر داغ

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقۀ مهران بودیم و دشمن آتش زیادی روی ما می ریخت . یكی از دوستان پیشنهاد كرد پنج، شش لاستیك مستعمل را كه در منطقه فراوان بود، در نقطه ای خالی از نیرو آتش بزنیم. لاستیك ها را روی هم نگذاشتیم بلكه كنار هم چیدیم تا به مرور همر كدام مشتعل شوند و آتش […]
در منطقۀ مهران بودیم و دشمن آتش زیادی روی ما می ریخت . یكی از دوستان پیشنهاد كرد پنج، شش لاستیك مستعمل را كه در منطقه فراوان بود، در نقطه ای خالی از نیرو آتش بزنیم. لاستیك ها را روی هم نگذاشتیم بلكه كنار هم چیدیم تا به مرور همر كدام مشتعل شوند و آتش ادامه داشته باشد. از آن روز به بعد، عراق مرتب آن جا آتش می ریخت. چند روز بعد، وقتی به رادیو عراق گوش دادیم گویندۀ خبر گفت كه یكی از انبارهای مهمات ایرانی ها در منطقۀ مهران در تاریخ فلان هداف قرار گرفته و منفجر شده است!