خال پیشانی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در جزیرۀ مینو، بچه ها كلاهخود هایی را روی چوب می گذاشتند و بلند می كردند تا سیمینوف زن عراقی آنها را هدف قرار دهد و همان لحظه نفر دیگر سیمینوف به دست گوشه ای منتظر رؤیت آن بخت برگشته بود تا خالی روی پیشانی اش بگذارد.
در جزیرۀ مینو، بچه ها كلاهخود هایی را روی چوب می گذاشتند و بلند می كردند تا سیمینوف زن عراقی آنها را هدف قرار دهد و همان لحظه نفر دیگر سیمینوف به دست گوشه ای منتظر رؤیت آن بخت برگشته بود تا خالی روی پیشانی اش بگذارد.