خاك پاك راور

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
سال ٦٥ فرماندهی گردان ٤١٤ به برادر مرتضوی، از برادران بسیجی اهل راور كه بعدها مفقودالجسد شد به شوخی گفت: ـ مرتضوی اهل كجایی این قدر شجاعی؟ ـ اگر می بینی دلاورم، بچۀ خاك پاك راورم.
سال ٦٥ فرماندهی گردان ٤١٤ به برادر مرتضوی، از برادران بسیجی اهل راور كه بعدها مفقودالجسد شد به شوخی گفت:
ـ مرتضوی اهل كجایی این قدر شجاعی؟
ـ اگر می بینی دلاورم، بچۀ خاك پاك راورم.