حمل و استتار

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بچه ها شب عملیات تغییراتی در وسایل خود می دادند تا بتوانند خشاب و نارنجك بیش تری بردارند.مثلاً با استفاده از كش و عبور دادن آن از سوراخ های فانوسقه نارنجك ها و خشاب های اضافی خود را از زیر آن می گذراندند و محكم می كردند تا هنگام دویدن سرو صدا نكند و بین […]
بچه ها شب عملیات تغییراتی در وسایل خود می دادند تا بتوانند خشاب و نارنجك بیش تری بردارند.مثلاً با استفاده از كش و عبور دادن آن از سوراخ های فانوسقه نارنجك ها و خشاب های اضافی خود را از زیر آن می گذراندند و محكم می كردند تا هنگام دویدن سرو صدا نكند و بین راه هم به زمین نیفتد.