حملۀ تكبیری

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از فرماندهی لشكر خبردادند كه رأس ساعت ٢٠:٣٠ همه از سنگر بیرون بیایند و یك صدا یك ربع ساعت الله اكبر بگویند . طبق دستور بچه ها همه در ساعت مقرر شروع كردند به گفتن الله اكبر بگویند . طبق دستور بچه ها همه در ساعت مقرر شروع كردند به گفتن الله كبر در این […]
از فرماندهی لشكر خبردادند كه رأس ساعت ٢٠:٣٠ همه از سنگر بیرون بیایند و یك صدا یك ربع ساعت الله اكبر بگویند . طبق دستور بچه ها همه در ساعت مقرر شروع كردند به گفتن الله اكبر بگویند . طبق دستور بچه ها همه در ساعت مقرر شروع كردند به گفتن الله كبر در این مدت هیچ صدایی از دشمن شنیده نمی شد و فكر كده بود كه عملیات شروع شده ولی بعد از تمام شدن الله اكبر چنان آتش سنگینی را شروع كرد كه بوی گاز و باروت نفس بچه ها را تنگ كرده بود .