حمام عمومی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
از شایع ترین حمام های ابتكاری بچه ها در منطقه قرار دادن بشكه یا پیت خالی هفده كیلویی روغن نباتی روی آتش بود. چون جدارۀ نازك آن باعث می شد با حرارت كم تر و در زمان كوتاه تری آب در آن جوش آید و حمل و نقل آن نیز راحت تر بود. استفاده از […]
از شایع ترین حمام های ابتكاری بچه ها در منطقه قرار دادن بشكه یا پیت خالی هفده كیلویی روغن نباتی روی آتش بود. چون جدارۀ نازك آن باعث می شد با حرارت كم تر و در زمان كوتاه تری آب در آن جوش آید و حمل و نقل آن نیز راحت تر بود. استفاده از این نوع حمام از غربی ترین تا جنوبی ترین نقطۀ جبهه رایج بود . خصوصاً جاهایی كه حمام صحرایی كیلومترها با بچه ها فاصله داشت و رفت و آمد تا آن محل مقرون به صرفه نبود.