حفظ و نگه داری وسایل شخصی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
تابستان سال ٦٦ درجزیرۀ مجنون جمعی ازبچه ها به محاصرۀ عراقی ها افتادند. آن ها وسایلشان را در كمین دفن كرده و روی یك سنگ نوشته بودند“ آرامگاه برادرفلانی، تا نشانه ای باشد كه بعد از بازگشت وسایل را پیدا كنند. بعد از مدتی نیروهای خودی آن محل را از دست عراقی ها پس گرفتند […]
تابستان سال ٦٦ درجزیرۀ مجنون جمعی ازبچه ها به محاصرۀ عراقی ها افتادند. آن ها وسایلشان را در كمین دفن كرده و روی یك سنگ نوشته بودند“ آرامگاه برادرفلانی، تا نشانه ای باشد كه بعد از بازگشت وسایل را پیدا كنند. بعد از مدتی نیروهای خودی آن محل را از دست عراقی ها پس گرفتند و وسایل بچه ها با نام و نشانی هایی كه پیش بینی كرده بودند به دستشان رسید.