حفظ سر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
مثل پشت جبهه از سر كنجكاوی بعد از سلام و احوالپرسی، اخبار و اطلاعات دندان گیر خیلی طرفدار دارد. ـ تازه چه خبر؟ ـ نگفتند بگویید!(نوعی توریه است یعنی در واحد تخریب هستم و مشغول مین كاشتن و مین خنثی كردن).
مثل پشت جبهه از سر كنجكاوی بعد از سلام و احوالپرسی، اخبار و اطلاعات دندان گیر خیلی طرفدار دارد.
ـ تازه چه خبر؟
ـ نگفتند بگویید!(نوعی توریه است یعنی در واحد تخریب هستم و مشغول مین كاشتن و مین خنثی كردن).