حركت لاك پشتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
می خواستیم سیم تلفن قورباغه ای بكشیم. اما عراقی ها هر جنبنده ای را ناكار می كردند. در نتیجه نتوانسته بودیم بین دو خاكریز و فرماندهی ارتباط برقرار كنیم و هنوز باید پیك ما جان بركف می گرفت و پیغام رد وبدل می كرد. یكی از پیك ها روزی داوطلب شد سیم را پشت موتور […]
می خواستیم سیم تلفن قورباغه ای بكشیم. اما عراقی ها هر جنبنده ای را ناكار می كردند. در نتیجه نتوانسته بودیم بین دو خاكریز و فرماندهی ارتباط برقرار كنیم و هنوز باید پیك ما جان بركف می گرفت و پیغام رد وبدل می كرد. یكی از پیك ها روزی داوطلب شد سیم را پشت موتور خودش ببندد و با سرعت تمام حركت كند و سیم را به دو خاكریز منتقل كند و این كار را هم كرد ولی در خاكریز دوم اجل مهلتش نداد و با موتور به هوا پرواز كرد. مابقی سیم را ما به پای لاك پشتی بستیم كه آن را به مقصد رساند. این كار با تأخیر انجام شد ولی بهتر از انجام نشدن و شهادت بچه ها بود.