حال گیری

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در چادر دور هم جمع می شدیم و با نقشۀ قبلی دو نفری موضوعی را هر چند بی اهمیت پیش می كشیدیم و بحث می كردیم. بحث كه داغ می شد دیگران هم داخل می شدند، اما به محض این كه تازه وارد موضع می گرفت ما از موضوع دیگری حرف می زدیم و دوباره […]
در چادر دور هم جمع می شدیم و با نقشۀ قبلی دو نفری موضوعی را هر چند بی اهمیت پیش می كشیدیم و بحث می كردیم. بحث كه داغ می شد دیگران هم داخل می شدند، اما به محض این كه تازه وارد موضع می گرفت ما از موضوع دیگری حرف می زدیم و دوباره وقتی صحبت گل می انداخت و بقیه گوشه و كنارش را می گرفتند وارد قضیۀ بعدی می شدیم و فی البداهه حرف های جدیدی می زدیم. گاهی تعداد موضوع ها به ده، دوازده مورد می رسید آن وقت گوشی را دست دوستان می دادیم و می گفتیم مطلب از بیخ و بن ساخته و پرداختۀ ذهن ما بوده است، كه حسابی حال گیری می شد.