جنگ های ممسنی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
نامی بود كه بچه های گردان انصار روی این بازی گذاشته بودند. گروه گروه با هم مبارزه می كردند، البته نه با مشت و لگد. هرگروه سعی می كرد. گروه بعدی را اسیر نكند. با اسرا هم خوش رفتاری نمی كردند. یك پتو رویشان می انداختند و تا جایی كه می خوردند كتكشان می زدند. […]
نامی بود كه بچه های گردان انصار روی این بازی گذاشته بودند. گروه گروه با هم مبارزه می كردند، البته نه با مشت و لگد. هرگروه سعی می كرد. گروه بعدی را اسیر نكند. با اسرا هم خوش رفتاری نمی كردند. یك پتو رویشان می انداختند و تا جایی كه می خوردند كتكشان می زدند. بعد ممكن بود یك اسیر را در مقابل اسیر دیگر آزاد كنند.
از جمله تنبیه های رایج، انداختن دشمن درحوض آب مقابل ساختمان گردان بود.