جنگ تبلیغاتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شب آتش بس در خط شلمچه احتمال می رفت دشمن عملیات كند و آتش بس اجرا نشود و این احتمال نیز بود كه دشمن از این فرصت سوء استفاده كند. برای این منظور یكی از فرماندهان دو ماشین از تداركات وتبلیغات را درجادۀ مرزی با چراغ روشن به راه انداخت و تا نزدیك صبح ماشین […]
شب آتش بس در خط شلمچه احتمال می رفت دشمن عملیات كند و آتش بس اجرا نشود و این احتمال نیز بود كه دشمن از این فرصت سوء استفاده كند. برای این منظور یكی از فرماندهان دو ماشین از تداركات وتبلیغات را درجادۀ مرزی با چراغ روشن به راه انداخت و تا نزدیك صبح ماشین تبلیغات نوارهای مذهبی از بلندگوهایش پخش می كرد و حركت می كرد. از سر و صدای آن دو ماشین، تا صبح نتوانستیم بخوابیم و البته دشمن هم حمله نكرد.