جنگ آبی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در هور العظیم وقتی بچه ها مجبور بودند یكی از جزایر مجنون را خالی كنند، برای جلوگیری از افتادن آن به دست دشمن یا تأخیر در استقرار آن ها در آن نقطه، مجبور شدند جزیره را به آب ببندند و این وظیفه به عهدل نیروهای تخریب بود. آن ها با استفاده از لوله پلیكای قطور […]
در هور العظیم وقتی بچه ها مجبور بودند یكی از جزایر مجنون را خالی كنند، برای جلوگیری از افتادن آن به دست دشمن یا تأخیر در استقرار آن ها در آن نقطه، مجبور شدند جزیره را به آب ببندند و این وظیفه به عهدل نیروهای تخریب بود. آن ها با استفاده از لوله پلیكای قطور ، اژدر بنگال بسیار بزرگی را انباشته از تی. ان. تی و دینامیت كردند و با خرج C٤٣ آن را آمدۀ انفجار كردند. با وصل دو لولۀ پلیكا به هم قدرت آن دو چندان شد . این دو لوله را روی آب بسان كلك شناور كردند و آن را به سمت دژی كه آب پشت آن مثل سد جمع شده بود، بردند و با كار گذاشتن ماسورۀ تأخیری – فشاری آن را چندان اماده كردند كه با برخورد با هر مانعی منفجر شود. وقتی اژدر بنگال با دژ برخورد كرد. باعث تخریب آب بند شد و جزیره شروع به غرق شدن كرد و تا دشمن بفهمد، كار ازكار گذشته بود.