جنوب غرب

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
موقع عملیات كه می شد گاهی تعداد زیادی از بسیجی ها را سوار اتوبوس می كردند و در جاده های بین شهری استان خوزستان به حركت در می آوردند تا عراقی ها گمان كنند مثلاً در جنوب عملیات خواهد شد درحالی كه در غرب عملیات می شد.
موقع عملیات كه می شد گاهی تعداد زیادی از بسیجی ها را سوار اتوبوس می كردند و در جاده های بین شهری استان خوزستان به حركت در می آوردند تا عراقی ها گمان كنند مثلاً در جنوب عملیات خواهد شد درحالی كه در غرب عملیات می شد.