جمال محمدی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
دیگر مثل سابق نبود، بچه ها حسابی پخته بودند! گذشته بود دوره ای كه هنوز گوینده كلمۀ محمد از دهانش خارج نشده، انفجار صلوات سقف را می شكافت، اگر كم ترین ابهامی در جمله و قول قائل احساسا می كردند لب از لب نمی گشودند، با این وصف، هنوز دیوار حاشا بلند بود و دست […]
دیگر مثل سابق نبود، بچه ها حسابی پخته بودند! گذشته بود دوره ای كه هنوز گوینده كلمۀ محمد از دهانش خارج نشده، انفجار صلوات سقف را می شكافت، اگر كم ترین ابهامی در جمله و قول قائل احساسا می كردند لب از لب نمی گشودند، با این وصف، هنوز دیوار حاشا بلند بود و دست خبرگان باز. جمال محمدی نام برادری بود كه كم تر او را می شناختند، برای همین، وقتی كسی بنا داشت شیطنت كند دستش آن قدر باز بود كه اگر خواست بگوید:«به جمال محم ... مدی یك پیكان سواری صفر داده اند». حداقل دو سوم افراد صلوات بفرستند و رودست بخورند.