جای یك قطعه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
موقع بی كاری بعضی اوقات به باز و بسته كردن اسلحه می پرداختیم . خوب كه دل و جگرش را می ریختیم بیرون شیطنتمان گل می كرد. به یكی كه از بقیه ساده تر بود می گفتیم: آن جا را می بینی ؟ و او به محض این كه رویش را برمیگرداند یك قطعه از […]
موقع بی كاری بعضی اوقات به باز و بسته كردن اسلحه می پرداختیم . خوب كه دل و جگرش را می ریختیم بیرون شیطنتمان گل می كرد. به یكی كه از بقیه ساده تر بود می گفتیم: آن جا را
می بینی ؟ و او به محض این كه رویش را برمیگرداند یك قطعه از اسلحه اش را برمی داشتیم بعد كه در جمع كردن مشكل پیدا می كرد آن را نشانش می دادیم و از او می خواستیم جای آن را در اسلحه اش نشان بدهد. گاهی هم درباز و بسته كردن سلاح و سرعت عمل داشتن مسابقه می دادیم.
جایزۀ كسی كه مقام اول را كسب می كرد شورت مامان دوزی بود كه به راحتی سه نفر در آن جا می شدند. !