جای تنگ و گرم وكولر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
هوا بسیار گرم بود و سقف سنگر كوتاه و عرض آن كم. هردو ساعت دونفر ازبچه ها نگهبانی می دادند اما بازهم با رفتن آن ها جایمان تنگ بود و راه نفس كشیدن نداشتیم. روزی، یك گونی را روی جوب به شكل مستطیلی ثابت در آوردیم. بعد آن را به الوارهای سقف سنگر متصل كردیم. […]
هوا بسیار گرم بود و سقف سنگر كوتاه و عرض آن كم. هردو ساعت دونفر ازبچه ها نگهبانی می دادند اما بازهم با رفتن آن ها جایمان تنگ بود و راه نفس كشیدن نداشتیم. روزی، یك گونی را روی جوب به شكل مستطیلی ثابت در آوردیم. بعد آن را به الوارهای سقف سنگر متصل كردیم. آب یخ یا خود یخ را درون گونی می ریختیم و با نخی كه به آن بسته بودیم گونی را به حركت درمی آوردیم و به این طریق توانستیم سنگر را تا حدودی خنك كنیم.