جایه جایی نیرو- كیسه های آرد

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
زمان آماده شدن برای عملیات بود.كامیونی پر از كیسه های خالی آرد را به منطقه آوردند ما به دستور فرمانده زیر كیسه های خالی آرد رفتیم و به این صورت جابه جا شدیم.
زمان آماده شدن برای عملیات بود.كامیونی پر از كیسه های خالی آرد را به منطقه آوردند ما به دستور فرمانده زیر كیسه های خالی آرد رفتیم و به این صورت جابه جا شدیم.