جایه جایی نیرو – كمك های مردم

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شبی كه می خواستیم از بانه به خط برویم ما را سوار كامیون كردند. تعجب كردیم كه چرا تا این جا را با اتوبوس آمدیم و حالا سوار كامیون شده ایم . با خودمان گفتیم حتماً اتوبوس دیگر نمی تواند بالاتر برود. ولی صبح از ماشین پیاده شدیم دیدیم روی ماشین پارچه ای زده اند […]
شبی كه می خواستیم از بانه به خط برویم ما را سوار كامیون كردند. تعجب كردیم كه چرا تا این جا را با اتوبوس آمدیم و حالا سوار كامیون شده ایم . با خودمان گفتیم حتماً اتوبوس دیگر نمی تواند بالاتر برود. ولی صبح از ماشین پیاده شدیم دیدیم روی ماشین پارچه ای زده اند كه روی آن نوشته: كمك های مردم ایثارگر همدان ! و آن وقت بود كه همه چیز را فهمیدیم .