جان جهان دوش كجا بوده ای

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در مواقعی كه آب برای استحمام حكم سیمرغ و كیمیا را داشت. گاهی می شد كه ماه به ماه در خط پدافند رنگ تمیزی و نظافت را نمی دیدیم. این بود كه اگر كسی دستی به سر و روی خودش می كشید و كمی تر گل و ورگل می شد بچه ها به شوخی به […]
در مواقعی كه آب برای استحمام حكم سیمرغ و كیمیا را داشت. گاهی می شد كه ماه به ماه در خط پدافند رنگ تمیزی و نظافت را نمی دیدیم. این بود كه اگر كسی دستی به سر و روی خودش می كشید و كمی تر گل و ورگل می شد بچه ها به شوخی به او می گفتند:«جان جهان دوش كجا بوده ای؟!»