جاسازی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
اسفند ٦٦ در منطقۀ غرب بودیم. در خط ما قبلاً یك پدافند دولول ٢٤ میلی متری مستقر بود كه آن را برداشته بودند، ما هم برای این كه هواپیماهای دشمن به این امر پی نبرند، یك قبضه دوشكا را به جای آن مستقر كرده بودیم.
اسفند ٦٦ در منطقۀ غرب بودیم. در خط ما قبلاً یك پدافند دولول ٢٤ میلی متری مستقر بود كه آن را برداشته بودند، ما هم برای این كه هواپیماهای دشمن به این امر پی نبرند، یك قبضه دوشكا را به جای آن مستقر كرده بودیم.