جادۀ یك طرفه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیات مرصد كه عراقی ها تا قسمت چهل زرهی جلو آمده بودند. یك سرهنگ و ده سرباز داوطلب شدند جلوی دشمن را بگیرند. این عده در قسمت “تنگۀ شیطان“ كه دره های عمیقی دارد با چند آر.پی.جی. موضع گرفتند و مخفی شدند. وقتی تانك ها ی عراقی به اندازۀ كافی به آنها نزدیك شدند، […]
در عملیات مرصد كه عراقی ها تا قسمت چهل زرهی جلو آمده بودند. یك سرهنگ و ده سرباز داوطلب شدند جلوی دشمن را بگیرند. این عده در قسمت “تنگۀ شیطان“ كه دره های عمیقی دارد با چند آر.پی.جی. موضع گرفتند و مخفی شدند. وقتی تانك ها ی عراقی به اندازۀ كافی به آنها نزدیك شدند، با آر.پی.جی.به آن ها حمله كردند.عراقی ها كه فكر كردند نیروهای زیادی به آنها را محاصره كرده اند، عقب نشینی كردند، ولی چون جاده خیلی تنگ بود نمی توانستند تانك ها را عقب ببرند. درنتیجه چند تانك به دره سقط كرد و صدای انفجار مكرر آنها رعب بیشتری در دل دشمن ایجاد كرد. تعدادی از نیروهای عراقی به سرعت از تانك ها پیاده شدند و فرار كردند. رزمندگان آن تانك ها را به غنیمت گرفتند و به عقبه منتقل كردند.