جاده و بولدوزر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
جهادگران زنجان دركوه رو به روی رودخانۀ قلاچومان( معروف به هزار پیچ)در حال احداث جاده بودند. یكی از بولدوزرها منحرف و از مسیر جاده خارج شد. راننده با این حال بولدوزر را ترك نكرد بلكه از یك طرف جلوی بیل و از طرف دیگر خیش های عقب را به زمین كوبید و آن ر ابه […]
جهادگران زنجان دركوه رو به روی رودخانۀ قلاچومان( معروف به هزار پیچ)در حال احداث جاده بودند. یكی از بولدوزرها منحرف و از مسیر جاده خارج شد. راننده با این حال بولدوزر را ترك نكرد بلكه از یك طرف جلوی بیل و از طرف دیگر خیش های عقب را به زمین كوبید و آن ر ابه هر نحو كه بود از آن جا به پایین هدایت كرد و سالم به سطح صاف كشاند.