جابه جایی نیروی اهدایی امت حزب الله

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در جابه جایی نیروها نیز از این ترفند استفاده می شد ، زمانی كه ما از پادگان آموزشی به كردستان می رفتیم، ما را سوار كامیون هایی كردند كه جلوی آنها روی پارچه نوشته شده بود: اهدایی امت حزب الله شهرستان فریمان به جبهه های نبرد حق با باطل و به این طریق ما را […]
در جابه جایی نیروها نیز از این ترفند استفاده می شد ، زمانی كه ما از پادگان آموزشی به كردستان می رفتیم، ما را سوار كامیون هایی كردند كه جلوی آنها روی پارچه نوشته شده بود: اهدایی امت حزب الله شهرستان فریمان به جبهه های نبرد حق با باطل و به این طریق ما را تا منطقۀ عملیاتی بیت المقدس ٢ بردند.