تیر بار دوشكاسوار

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بچه های ادوات ابتكار بسیار جالبی داشتند. دو شكاچی شان درعملیات با تیربارچی قرار می گذاشت كه وقتی دشمن شروع به تحرك كرد. تیربار را بالای دوشكا سوار كنند و با تیربار، تیر رسام به هوا شلیك كنند. عراقی ها به گمان این كه فقط تیربار در خط مستقر است، جلو می آمدند ، اما […]
بچه های ادوات ابتكار بسیار جالبی داشتند. دو شكاچی شان درعملیات با تیربارچی قرار می گذاشت كه وقتی دشمن شروع به تحرك كرد. تیربار را بالای دوشكا سوار كنند و با تیربار، تیر رسام به هوا شلیك كنند. عراقی ها به گمان این كه فقط تیربار در خط مستقر است، جلو می آمدند ، اما بعد دوشكا از پایین شروع می كرد به درو كردن عراق ها و آن ها گیج و حیران وسط آتش گیر می افتادند و تلف می شدند.