تویوتا لندكروز

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
خودرو اصلی حمل و نقل و تداركات درجبهه های ما، لندكروز های ساخت ژاپن بود كه درواحد های مختلف سازمان رزم به تناسب مسئولیتشان تغییراتی در آن داده می شد. این وسیله اشكال مختلفی به خود می گرفت . مثل ماشین آب رسانی برای خط، گشت و شناسایی درشهر و جاده های كردستان كه در […]
خودرو اصلی حمل و نقل و تداركات درجبهه های ما، لندكروز های ساخت ژاپن بود كه درواحد های مختلف سازمان رزم به تناسب مسئولیتشان تغییراتی در آن داده می شد. این وسیله اشكال مختلفی به خود می گرفت . مثل ماشین آب رسانی برای خط، گشت و شناسایی درشهر و جاده های كردستان كه در این صورت عقب تویوتا سلاح های سنگین مثل دوشكا و تیر بار قرار می دادند؛ ماشین خنثی سازی شیمیایی كه انواع آن را سپاه پاسداران طراحی می كرد و وسیلۀ حمل خمپاره و توپ١٠٦و توپ های ضد هوایی بود و ماشین حمل مجروح و غیر آن در كنار این تغییرات كلی و شكلی، بعضی از ابزارهای آن را نیز به گونه ای تعویض می كردند كه با شرایط تردد در جبهه منطبق شود . مثل عوض كردن شیشۀ طلقی جلوی ماشین كه بر اثر موج انفجار خُرد نشود یا برداشتن سقف ماشین برای حركت درپشت خاكریز یا تغییراتی جهت نصب تجهیزات حفاری برای یافتن جنازه های شهدا و ساختن سپر درمحل رینگ و قالپاق برای جلوگیری از اصابت تركش به لاستیك ها یا دست زدن به فرم ماشین و استفادۀ تبلیغاتی از آن مثل تعبیۀ محلی برای نصب بلندگو پرچم و غیر آن.