توپ لوله پولیكایی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در خط مقدم عراقی ها پاتك زدند. بعد از مقاومت زیاد، مهمات زیاد، مهمات و تیر اسلحۀ ما تمام شد، یكی ازبچه ها سریع پولیكای دست شویی را كند و آن را روی سنگر گذاشت و از داخل سنگر شروع به پرتاب خاك كرد. این در حالی بود كه عراقی ها نزدیك می شدند. چون […]
در خط مقدم عراقی ها پاتك زدند. بعد از مقاومت زیاد، مهمات زیاد، مهمات و تیر اسلحۀ ما تمام شد، یكی ازبچه ها سریع پولیكای دست شویی را كند و آن را روی سنگر گذاشت و از داخل سنگر شروع به پرتاب خاك كرد. این در حالی بود كه عراقی ها نزدیك می شدند. چون سر و صدای توپ و تانك زیاد بود، كسی متوجه نمی شد كه این لوله توپ نیست بلكه پولیكاست . ابتكار او باعث شد دقایق دشمن مشغول شود و بچه بتوانند عقب بكشند.