توپ دستی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
عراقی ها در جبهه به اسلحۀ ژ-سه توپ دستی می گفتند و از آن ترس زیادی داشتند . وقتی برای دیدبانی به ما نزدیك می شدند، شعله پوش آن را باز می كردیم و چندین گلوله با آن به طرفشان شلیك می كردیم، چون صدای سلاح با این روش تقویت می شد ان ها گمان […]
عراقی ها در جبهه به اسلحۀ ژ-سه توپ دستی می گفتند و از آن ترس زیادی داشتند . وقتی برای دیدبانی به ما نزدیك می شدند، شعله پوش آن را باز می كردیم و چندین گلوله با آن به طرفشان شلیك می كردیم، چون صدای سلاح با این روش تقویت می شد ان ها گمان می كردند ما با دوشكا شلیك می كنیم و می گریختند.