توالت های پست امداد

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در جزیرۀ مجنون پست امدادی داشتیم كه خیلی خطرناك بود و بیرون رفتن از آن مشكل. با هم فكری امدادگران، پزشك یاران و بهیار پست امداد برای آن هایی كه می ترسیدند بیرون بروند و مشكل دست شویی داشتند چیزی اختراع كردیم. یك قوطی خالی سرم را نصف كردیم و لولۀ آن را از سنگر […]
در جزیرۀ مجنون پست امدادی داشتیم كه خیلی خطرناك بود و بیرون رفتن از آن مشكل. با هم فكری امدادگران، پزشك یاران و بهیار پست امداد برای آن هایی كه می ترسیدند بیرون بروند و مشكل دست شویی داشتند چیزی اختراع كردیم. یك قوطی خالی سرم را نصف كردیم و لولۀ آن را از سنگر بیرون گذاشتیم. بچه ها داخل سرم ادرار می كردند و از لوله به بیرون انتقال می یافت.