توالت های سنتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
برای ساختن دست شویی، سال ٦٥ در محل توپ خانه با استفاده ازتخته های جعبه مهمات لگن قیفی شكلی مثل توالت های سنتی ایرانی ساختیم كه خیلی از آن استقبال شد.
برای ساختن دست شویی، سال ٦٥ در محل توپ خانه با استفاده ازتخته های جعبه مهمات لگن قیفی شكلی مثل توالت های سنتی ایرانی ساختیم كه خیلی از آن استقبال شد.