توالت فرنگی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
پوكه های توپ١٣٠ میلی متری را تا نیمه در زمین فرو می كردیم واز آن به عنوان توالت فرنگی! استفاده می كردیم. بعد از پر شدن روی آن را با خاك می پوشاندیم و پوكۀ جدیدی را در زمین قرار می دادیم.
پوكه های توپ١٣٠ میلی متری را تا نیمه در زمین فرو می كردیم واز آن به عنوان توالت فرنگی! استفاده می كردیم. بعد از پر شدن روی آن را با خاك می پوشاندیم و پوكۀ جدیدی را در زمین قرار می دادیم.