تنفس از سوراخ خودكار

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
حاج محمد میرزایی، فرمانده گردان ٤١٢ كرمان، از ناحیۀ فك و دهان تركش خورده بود. گلویش پر خون شده وبه سختی نفس می كشید. پزشك یاری كه نزدیك خط بود با دیدن این صحنه گلویش را با خودكار سوراخ كرد و با وجود نبودن وسایل جراحی مانع خفگی او شد.
حاج محمد میرزایی، فرمانده گردان ٤١٢ كرمان، از ناحیۀ فك و دهان تركش خورده بود. گلویش پر خون شده وبه سختی نفس می كشید. پزشك یاری كه نزدیك خط بود با دیدن این صحنه گلویش را با خودكار سوراخ كرد و با وجود نبودن وسایل جراحی مانع خفگی او شد.