تله گذاری و انواع آن

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
تله گذاری در منطقه مقاصد متفاوتی داشت: ایجاد صدا به واسطۀ برخورد دشمن با تله و هوشیار شدن رزمندگان در زمانی كه به واسطۀ تاریكی دید كافی وجود نداشت یـا نیروها درخواب بودند؛ جلوگیری ازتردد دشمن در مسیرهایی كه امكان مراقبت شبانه روزی ازآن میسر نبود؛ افكندن دلهره دردل دشمن به تصور این كه ایرانی […]
تله گذاری در منطقه مقاصد متفاوتی داشت: ایجاد صدا به واسطۀ برخورد دشمن با تله و هوشیار شدن رزمندگان در زمانی كه به واسطۀ تاریكی دید كافی وجود نداشت یـا نیروها درخواب بودند؛ جلوگیری ازتردد دشمن در مسیرهایی كه امكان مراقبت شبانه روزی ازآن میسر نبود؛ افكندن دلهره دردل دشمن به تصور این كه ایرانی ها در خط آن ها نفوذ كرده اند؛ ایجاد رعب و وحشت دردل دشمن برای جلوگیری از نزدیك شدن آن ها به سنگرهای ادوات و سلاح های رزمندگان؛ فریب دادن عراقی ها با كشیدنشان به كمین گاه و قلع و قمع دسته جمعی آن ها؛ اسیر گرفتن از نیروهای دشمن به هرنحو ممكن برای كسب اطلاعات از خطوط خودشان؛ ضربه زدن به نیروها وادوات آن ها بعد از عقب نشینی در بعضی مناطق تحت تصرف وتلخ كردن طعم پیروزی در كام آنان؛ مستهلك كردن ماشین ها، قبضه های توپ و خمپاره و انواع سلاح های نیمه سبكی كه هنگام عقب نشینی فرصت و توان عقب بردن آن ها نبود و وارد كردن تلفات انسانی به آنان به این طریق؛ ضربه زدن نیروهای اطلاعات عملیات به تأسیسات و ادواتشان در زمان رخنه به خاك دشمن درمنطقۀ تحت تصرف او، وقتی امكان درگیری مستقیم وجود نداشت؛ تله گذاری با قوطی های فلزی پر ازسنگ یا اجسام فلزی دیگر ونیزبرگ خشك درختان و گیاهان برای تولید سر و صدا؛ استفاده ازنارنجك ضامن كشیده و درون شیشه قرار داده شده با كمك نوار چسب(نارنجك خودكار)؛ انفجار مین با چشم الكترونیك حساس به نور یا سیم تلۀ متصل به مین دیگر ازداخل زمین؛ ایجاد تله های مصنوعی و غیر واقعی برای ترساندن دشمن ازنزدیك شدن به محل نیروهای خودی؛ تله گذاری با حیوانات و جانوران؛ تله گذاری با اجسام تیز در مسیرهای تردد یا اطراف دیوارهای پایگاه؛ تله گذاری درماشین ها و وسایل حمل و نقل یا ابزار و ادوات جنگی وقبضه های مختلف و نظایر آن.