تكبیر شناسایی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
درعملیات فتح المبین بعد از طی كیلومتر ها مسافت وقتی از آب رد شدیم، بی سیم قطع شد و دیگر با عقبه تماس و ارتباطی نداشتیم . یكی از نیروهای شاهرودی پیشنهاد كرد كه نیروها حركت كنند و در طول مسیر برای این كه بفهمیم توپ خانه كجا هست، تكبیر بفرستیم تا بفهمیم دشمن كجاست […]
درعملیات فتح المبین بعد از طی كیلومتر ها مسافت وقتی از آب رد شدیم، بی سیم قطع شد و دیگر با عقبه تماس و ارتباطی نداشتیم . یكی از نیروهای شاهرودی پیشنهاد كرد كه نیروها حركت كنند و در طول مسیر برای این كه بفهمیم توپ خانه كجا هست، تكبیر بفرستیم تا بفهمیم دشمن كجاست و ما باید از كدام مسیر برویم .