تقلید صدای گربه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
شب عملیات با چند تن از نیروها برای آن كه بتوانیم راحت تر همدیگر را پیدا كنیم و از حال هم مطلع باشیم قرار گذاشتیم سه بار بلند صدای گربه را تقلید كنیم و به این وسیله یكدیگر را از سلامتی خود با خبر كنیم و در نتیجه با اطمینان بییش تری بجنگیم.
شب عملیات با چند تن از نیروها برای آن كه بتوانیم راحت تر همدیگر را پیدا كنیم و از حال هم مطلع باشیم قرار گذاشتیم سه بار بلند صدای گربه را تقلید كنیم و به این وسیله یكدیگر را از سلامتی خود با خبر كنیم و در نتیجه با اطمینان بییش تری بجنگیم.