تغییر قدرت تخریبی سلاح ها

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
تغییر قدرت تخریبی سلاح ها با هدف افزایش بُرد مؤثر سلاح های مورد نظر، تغییر در نوع كاربری مهمات و قبضه های چنگی و افزایش قدرت انفجار و تخریب آن ها صورت گرفت و شیوه های ما بر یایه این كار عبارت بود از اضافه كردن چند خرج به خرج های خمپاره یا توپ اضافه […]
تغییر قدرت تخریبی سلاح ها با هدف افزایش بُرد مؤثر سلاح های مورد نظر، تغییر در نوع كاربری مهمات و قبضه های چنگی و افزایش قدرت انفجار و تخریب آن ها صورت گرفت و شیوه های ما بر یایه این كار عبارت بود از اضافه كردن چند خرج به خرج های خمپاره یا توپ اضافه كردن نارنجك با ضامن كشیده به دهانۀ آر.پی.جی. برای قدرت انفجار بیشتر ، جاسازی كیسه ها ی بنزین در دهانه آر.پی.جی بریا ایجاد آتش سوزی ، قرار دادن منور در دهانۀ خمپاره با هدف سوزاندن افراد و جنگ افزارهای دشمن با مواد مشتعل كنندۀ منور و نشانه گیری هلی كوپتر یا هواپیمای دشمن با آر.پی.جی و هدایت آتش انتهای قبضۀ آر.پی.جی .