تصور توپ خانه

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بچه ها دو قطعه چوب بلند را به صورت توپ جنگی در نقطه ای قرار می دادند و اطرافش را استتار می كردند. این مجموعه از دور مثل سنگر توپ خانه به نظر می رسید، در حدی كه هلی كوپترها و هواپیماهای شناسایی دشمن از ترس به این سنگر نزدیك نمی شدند.
بچه ها دو قطعه چوب بلند را به صورت توپ جنگی در نقطه ای قرار می دادند و اطرافش را استتار می كردند. این مجموعه از دور مثل سنگر توپ خانه به نظر می رسید، در حدی كه هلی كوپترها و هواپیماهای شناسایی دشمن از ترس به این سنگر نزدیك نمی شدند.