تسمه ای از كمر بند

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در طول مسیر، وقتی تسمه پروانۀ ماشین ما خراب شد به ابتكار یكی از برادران از كمربند سربازی به جای تسمه پروانه استفاده كردیم و به این وسیله توانستیم ماشین را به مقصد برسانیم.
در طول مسیر، وقتی تسمه پروانۀ ماشین ما خراب شد به ابتكار یكی از برادران از كمربند سربازی به جای تسمه پروانه استفاده كردیم و به این وسیله توانستیم ماشین را به مقصد برسانیم.