ترنابازی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
روایات گوناگون دربارۀ باری ترنا در جبهه عموماً متعلق به نیروهای استان های فارس و بویراحمد و كهگیلویه است . با تعابیر“گرنه“،“دِرنه“،“كرنا“ ، “شالكو“، “ترنه“ ،“تسمه بازی“، كمربندبازی“ ،“شالو ركاب“، و بالاخره “خیمه بازی“كه در زبان به “بند من كیش“ و بند داخل“ هم معروف است. ترنا بازی را بعضی با “شاه وزیر بازی“ كه […]
روایات گوناگون دربارۀ باری ترنا در جبهه عموماً متعلق به نیروهای استان های فارس و بویراحمد و كهگیلویه است . با تعابیر“گرنه“،“دِرنه“،“كرنا“ ، “شالكو“، “ترنه“ ،“تسمه بازی“، كمربندبازی“ ،“شالو ركاب“، و بالاخره “خیمه بازی“كه در زبان به “بند من كیش“ و بند داخل“ هم معروف است.
ترنا بازی را بعضی با “شاه وزیر بازی“ كه در اغلب شهر ها و روستاهای كشور شایع است برابر دانسته اند، از این روی كه ابزار و وسایل مثل كمربند یا لنگ و كرباس و اخیراً چفیه مشتركند.
این بازی به دو روش انجام می شود. نخست این كه دایره ای به شعاع حدوداً چهار متر روی زمین با سنگ یا گچ رسم می كنند و یكی از دو گروه بازی به حكم قرعه داخل خط قرار می گیرد و گروه مقابل، كه تعدادشان كم تر از دو نفر و بیش تر از ٥ نفر نیست، با ترنا به آنها حمله می كنند . كسانی كه داخل خط قرار دارند با لگد پراندن دفاع می كنند و در صورتی كه موفق شوند به یك نفر از گروه ترنا به دست ضربه ای بزنند ، جایشان را با ایشان عوض می كنند و به همین ترتیب، بازی ادامه پیدا می كند.
ترتیب دیگر بازی به این نحو است كه داخل دایره رسم شده به تعداد افراد گروه كمربند یا تسمه یا ریسمانی روی زمین قرار می دهند به شكلی كه سگك كمربند یا طرف گره تسمه و ریسمان یا طناب روی لب خط و به سمت گروه مقابل در بیرون دایره باشد. بازی شروع می شود . بالای سرهمر كمربند یك نفر از اعضای گروه می ایستد و بعضی روی آن می نشینند. گروه بیرون خط سعی می كند تسمه را از روی زمین بردارد، گروه داخل خط با لگد دفاع می كند (البته زدن ضربه به حریف از زانو به پایین مجاز است). در صورتی كه یكی از كمربندها لو برود و حریف موفق شود آن را از دایره بیرون بكشد با آن به افراد داخل خط حمله می كند به عكس. اگر در این كشمكش تیم بیرون دایره لگد بخورد، تیم دیگر كمر بندها را از داخل خط جمع می كند و دوباره به همان نحو از زانو به پایین به گروه دشمن حمله می كند و به همین شكل تاآخر.
این بازی در استان فارس با سایر مناطق كمی متقاوت است . ابتدا، مثل بسیاری از بازی ها، دو سرگروه تعیین و سپس یارگیری می شود . بعد به تعداد افراد گروه در داخل مربع رسم شده كمر بند قرار می دهند. آن گاه برای شروع بازی و این كه كدام دسته داخل خط قرار بگیرد قرعه كشی می كنند. افراد داخل مربع در قیاس با این نوع بازی در كهگیلویه و بویراحمد باید علاوه بر كمر بندها (درنه) از خودشان نیز محافظت كنند چون ممكن است گروه مقابل آنها را از خط بیرون بكشند كه در این صورت دو گروه جایشان با هم عوض می شود و چنانچه كمر بند را گروه خارج از خط برباید می تواند به داخلی ها حمله كند .