ترمز پایی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
مأمور تداركات گروهان در خط مقدم كردستان به خاطر كوهستانی و برف گیر بودن منطقه دیگ غذا را برعكس (مثل كلاه) روی سرش می گذاشت و پلاستیكی را زیر پایش قرار می داد و از پوتین به جای ترمز استفاده می كرد و به این ترتیب، چند كیلومتر راه در عرض چند دقیقه طی می […]
مأمور تداركات گروهان در خط مقدم كردستان به خاطر كوهستانی و برف گیر بودن منطقه دیگ غذا را برعكس (مثل كلاه) روی سرش می گذاشت و پلاستیكی را زیر پایش قرار می داد و از پوتین به جای ترمز استفاده می كرد و به این ترتیب، چند كیلومتر راه در عرض چند دقیقه طی می كرد و غذا می آورد .