تركش بی سواد

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
دكتر رو به مجروح كرد و برای اینكه درد او را تسكین بدهد گفت:«پشت لباست نوشته ای ورود هرگونه تیر و تركش ممنوع. اما با این حال، مجروح شده ای». گفت:«دكتر تركش بی سواد بوده تقصیر من چیه!»
دكتر رو به مجروح كرد و برای اینكه درد او را تسكین بدهد گفت:«پشت لباست نوشته ای ورود هرگونه تیر و تركش ممنوع. اما با این حال، مجروح شده ای». گفت:«دكتر تركش بی سواد بوده تقصیر من چیه!»