ترفندهای عملیاتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
رزمندگان برای پیشبرد اهداف خود در زمان جنگ ترفندهایی به كار می گرفتند كه حجم وسیعی از ابتكار و خلاقیت نیروها را شامل می شد. اهداف عمدۀ این ترفندها عبارت بودند از: منحرف كردن نقطۀ دید و تمركز آتش و آرایش ادوات نظامی و نیروهای رزمی دشمن از نقاطی كه نیروها قصد هر نوع تحرك […]
رزمندگان برای پیشبرد اهداف خود در زمان جنگ ترفندهایی به كار می گرفتند كه حجم وسیعی از ابتكار و خلاقیت نیروها را شامل می شد. اهداف عمدۀ این ترفندها عبارت بودند از: منحرف كردن نقطۀ دید و تمركز آتش و آرایش ادوات نظامی و نیروهای رزمی دشمن از نقاطی كه نیروها قصد هر نوع تحرك و جابه جایی یا نفوذ و اسكان در آن را داشتند؛ رد گم كردن و پوشش مناسب آلات و ادوات، نیروها و تحركات خودی برای پنهان ماندن از دید و تیررس دشمن و انجام دادن عملیات نفوذی یا ایذایی، گراگیری و شناسایی دقیق مواضع عراق در طول خطوط و كور یا تضعیف كردن قدرت تشخیص رادارها و هواپیماهای شناسایی یا نیروهای دیدبانی و اطلاعاتی دشمن؛ فریب، كمین گذاری و ایجاد ترس و دلهره در میان متجاوزان كه منجر به تضعیف روحیه، سردرگمی و دادن تلفات سنگین می شد؛ از بین بردن حساسیت دشمن نسبت به تردد روزانۀ نیروها و ماشین های خودی در طول خط برای پوشش دادن زمان ورود نیروها روش های به كار گرفته شده برای دست یابی به این اهداف متنوع بودند. در مورد منحرف كردن نقطۀ دید و تمركز آتش و آرایش نظامی دشمن، نیروها كارهایی نظیر نشان دادن خود یا ادوات و تجهیزات فرسوده یا خراب در نقطه ای دورتر از محل مورد نظر و جلب توجه دشمن و كشیدن حجم آتش و نیروهای متجاوزان به آن نقطه می كردند. در این فاصله، نیروها در محل مورد نظر هر گونه جابه جایی همانند عقب كشیدن اجساد شهدا یا مجروحان و ساخت و ساز سنگر ، سوله و خاكریز و جاده و نیز نقل و انتقال ادوات، ماشین های تداركات و مهمات نیرو را زیرحجم كم تری از آتش انجام می دادند. در بعضی موارد نیز كه سنگر و خاكریز نیروها درنقطۀ ثقل دید دشمن بود و امكان تحرك به واسطۀ آتش سنگین از رزمندگان سلب شده بود با تدبیری خاص مانند ساختن سنگرهای خالی از نیرو وآتش زدن لاستیك به عنوان این كه زاغۀ مهمات یا تانك و ماشینی در آن نقطه هرف قرار گرفته ، دشمن تشویق و تحریك به كوبیدن هر روز و هر ساعت آن نقطه می شد و این ، منجر به خلاصی بچه ها در سنگرهای اصلی و تجهیزات آنها می گردید .
رد گم كردن و دادن پوشش مناسب به افراد و ادوات برای پنهان ماندن از دید دشمن هنگام تحرك و نفوذ نیز شیوه هایی داشت، همانند انجام دادن عملیات ایذایی در نقطه ای دورتر از محل اصلی عملیات یا نفوذ و تخریب موضعی و نیز آرایش جنگی دادن به آلات و ادوات و ماشین ها و ساخت انواع سنگرهای فردی و زرهی به منظور جلب نظر دشمن و در همان حال در محور دیگری در حال تردد و ساخت و ساز بودن و نیز استتار كردن سلاح ها و آتش باره با ابزار و وسایل و شیوه های خاص و پوشیدن لباس مبدل و سخن گفتن به زبان عربی یا كردی.
گراگیری و شناسایی مواضع دشمن و كور كردن یا تضعیف رادار نیز راه ها و روشهایی داشت. گراگیری با تحریك دشمن به تیراندازی یا پرتاب منور با ایجاد سر و صدا یا علایم خاص دادن و تضعیف قدرت تشخیص و كور و گمراه كردن رادارهای آنها نیز با ایجاد پارازیت و موج و صدایی خاص نزدیك سایت ها یا نقاط استقرار رادار ، متصل كردن ماشین ها به هم كه به صورت یك توده درمی آمدند و حركت آرام و كند و فشردۀ آنان در رادار منعكس نمی شد و به عكس، حركت های سریع و تند و انبوه به سمتی، حركت تعداد زیادی قایق كنار هم و با سرعت زیاد كه در رادار به صورت حركت ناوچه منعكس می شد.
ترس و دلهره افكندن در دل دشمن با كمین زدن و فریب آنها كه از طریق دادن پیام و نشانه های گمراه كننده انجام می شد و نیز تحریك ایشان برای نزدیك شدن به نقطه ای خاص كه به قلع و قمع وسیع نیروهای دشمن با آتش توپ خانه یا دوشكا می انجامید . سرو صدا راه انداختن با ادوات یا فریاد الله اكبر یا پخش صدای بولدوزر و لودر كه به معنی تلاش برای زدن جاده یا خاكریز بود، نیز اجرای آتش سنگین توپ خانه به گمان قریب الوقوع بودن عملیات كه باعث تكاپو و تغییر خطوط دفاعی دشمن می شد.